Väljakutsemängud
Registreeru turniirile
20 juubel

19.01 kell 11.00 Uusaataturniir üksikmängus Karulaugu Tennisehallis

Registreeru üksikmängu turniirile SIIN

27.01 kell 18-20.00 Klubiüritus Tooršokolaadist trühvliteni

Registreeru SIIN

Üritus toimub Telliskivi Loomelinnakus, aadressil Telliskivi 60a/5, Mondo ruumis.

2-7.05.2020 Madrid Open külastus

Grupp on täis, individuaalselt sab ikka liituda :-)

Klubitennise hooaeg 2019/2020 TERES ja KARULAUGUS

Kolmapäeviti kell 18.00-19.30 on Tere TKs reserveeritud 2 väljakut ning neljapäeviti kell 18-19.30 Karulaugu TK 2 väljakut.
Mängudele saab registreeruda SIIN.
Juhendi Clubmasterile leiad SIIT.

Tenniseklubi TC Reval Ladies Reglement

Üldsätted 

1. Tenniseklubi TC Reval Ladies (edaspidi klubi) on vabatahtlikult ühinenud tenniseharrastajate ühing. Klubi asutati Alex Ladies turniiril Pärnus 21.-22. juunil 1998. aastal Eesti tennisetraditsiooni edendamiseks ning klubilise tegevuse arendamiseks.

2. Klubi asukohaks on Tallinn.

3. Klubil on oma logo ja sümboolika.

4. Klubi põhitegevused on:

-    tenniseturniiride ja - võistluste korraldamine oma liikmetele, nende peredele ja teistele harrastajatele;

-    liikmetele mänguvõimaluste pakkumine väljakutsemängude ja ühistreeningute, sh tenniselaagrite  vormis;

-    klubiürituste korraldamine;

-    liikmete ja klubide vahelise suhtlemise korraldamine;

-    klubi tegevuse kohta teabe andmine, sh klubi kodulehe pidamine;

-    klubi liikmete ettepanekul ja huvides muude ettevõtmiste läbiviimine.

5. Klubi turniirid, võistlused ja üritused toimuvad vastavalt juhatuse kinnitatud kavale. Juhatus annab liikmetele teada nende toimumise koha, kuupäeva ja kellaaja.

6. Igal liikmel on võimalus tõstatada arutelu teemasid ning välja pakkuda viise ürituse läbiviimiseks. Üritusele võib kutsuda esinema ning kogemusi vahetama tennises või muus vallas silmapaistvaid isikud.

7. Klubi juhindub oma tegevuses käesolevast reglemendist, tennisekoodeksist (The Code of Tennis) ning üldtunnustatud tennisereeglitest ja -tavadest.  

Klubi eesmärgid ja väärtused

8. Klubi eesmärgid on:

- tenniseturniiride ja –võistluste korraldamine nii liikmetele kui teistele harrastajatele;

- võimaluste loomine liikmete mänguoskuse arendamiseks;

- suhete ja koostöö arendamine tenniseklubide ja ühendustega;

- liikmete huvide esindamine suhetes kolmandate isikutega;
- võimaluste loomine liikmeid huvitavate probleemide aruteluks ning muudeks ettevõtmisteks;

- klubi mõjukuse kujundamine ja säilitamine.

9. Oma eesmärkide saavutamiseks klubi:

-    kogub sisseastumismaksu, liikme aastamaksu (edaspidi ühiselt liikmemaksud) ja muid makseid ning võtab vastu sponsorraha ja annetusi;

-    omandab varalisi ja mittevaralisi õigusi ning võtab kohustusi;

-    teeb muid toiminguid.

10. Klubi väärtused on:

- positiivsus, tegusus ja aktiivsus;

- ausus ja avatus;

- hoolivus üksteise ja ümbritseva suhtes;

- naiselikkus ning tarkuse ja hea huumori hindamine. 

Klubi liikmesus

11. Klubil on tegevliikmed ja kaasliikmed (ühiselt liikmed). 

12. Klubi peab oma liikmete registrit, millesse kantakse iga liikme ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, telefoni number ja e-posti aadress. 

13. Klubi tegevliikmete maksimaalne arv on nelikümmend viis (45) ja seda võib suurendada üksnes liikmete koosoleku otsusega. Kaasliikmeid ja liikmestaatuse taotlejaid ehk liikmekandidaate ei arvestata eeltoodud maksimaalse arvu hulka.

14. Kaasliikmestaatuse saab klubi liikmesust säilitada sooviv tegevliige, kes ei saa osaleda turniiridel ja võistlustel, kuid soovib osaleda klubiüritustel. Kaasliige võib osaleda ka turniiril, kui puudub vajalik arv tegevliikmeid. Kaasliikmeks saamiseks esitab tegevliige juhatusele vabas vormis kirjaliku avalduse ning märgib selles ära, kas taotletav kaasliikmesus on alaline või ajutine. Kaasliikme liikmemaks on pool (1/2) tegevliikme aastamaksust.  

15. Liikmekandidaate võtab klubi vastu tegevliikmete kutsel. Kutse saamisel esitab kandidaat sooviavalduse ankeedi vormis ühes soovitusega kahelt tegevliikmelt, kes kandidaati hästi tunnevad. Liikmekandidaadi staatuse andmise otsustab klubi juhatus. Juhatus vaatab sooviavaldused üle oma tegevusaasta alguses.

16. Liikmekandidaadi vastuvõtmise klubi liikmeks otsustab klubi juhatus pärast aastase kandidaadiaja möödumist. Aasta vältel hinnatakse kandidaadi mängutaset, suhtumist ja väärtusi. Kandidaat tasub kandidaadiajal liikmemaksu võrdselt tegevliikmega.

17. Kandidaat võetakse klubisse vastu, kui tema vastuvõtmise poolt on kõik juhatuse liikmed. Keelduvat otsust juhatus ei põhjenda. Kandidaat loetakse klubi täieõiguslikuks liikmeks juhatuse otsuse tegemisest ning sisseastumismaksu tasumisest.

18. Klubi liige võib klubist välja astuda juhatusele kirjaliku väljaastumisavalduse esitamisega. Väljaastumise päevaks loetakse avalduse esitamise päev.

19. Klubi liikme võib klubist välja arvata, kui ta on oluliselt eksinud klubi reglemendi, väärtuste, turniirijuhendi või üldtunnustatud käitumisreeglite vastu või pole tasunud hiljemalt 1. novembriks  liikmemaksu ega osalenud  viimase kaheteistkümne (12) kuu jooksul vähemalt kolmel klubiüritusel, mille hulka läheb ka seltskonnatennis, ja kahel turniiril ega pole üks kord kahe aasta jooksul osalenud mõne klubiürituse või turniir korraldamisel.

20. Esmakordsel eksimisel võib juhatus teha noomituse ja määrata liikmele pooleaastase võistluskeelu. Võistluskeelu ja väljaarvamise otsus on vastu võetud, kui selle on heaks kiitnud kõik juhatuse liikmed. Väljaarvamise päevaks on juhatuse otsuse tegemise päev.  Juhatus informeerib väljaarvamise otsusest kõiki liikmeid.

21. Juhatus otsustab avalduse alusel ajutise kaasliikmestaatuse andmise seoses liikme ajutise eemalviibimisega klubi aktiivsest tegevusest. Ajutise kaasliikme staatuse omandanud liikme asemele uut tegevliiget ei võeta. Ajutise kaasliikmestaatuse taotleja näitab avalduses ära eeldatava eemalviibimise aja, mille jooksul säilitatakse talle tegevliikme koht. Juhatusel on õigus muuta tegevliikme staatus kaasliikmeks, kui tegevliige ei ole täitnud punktis 25 nimetatud aktiivsusnõuet. 

22. Klubi liikmestaatust ei saa üle anda ega pärandada. Klubist väljaastumisel või väljaarvamisel tegevusaasta kestel, ei tagastata liikmele selle tegevusaasta eest tasutud liikmemaksu.

Klubi liige, tema õigused ja kohustused

23. Klubi liikmeks võib saada vähemalt 30-aastane  täisealisena alustanud tenniseharrastaja, kes jagab klubi väärtusi.

24. Klubi liikmel on õigus:

-    osaleda liikmete koosolekul ning teha ettepanekuid otsustamist vajavates küsimustes;

-    valida ja olla valitud klubi juhatusse;

-    saada teavet klubi tegevuse kohta;

-    võtta osa kõigist klubi korraldatavatest üritustest;

-    klubist välja astuda.

 

25. Klubi liige on kohustatud:

-    järgima klubi reglementi, väärtusi ja turniirijuhendeid, täitma liikmete koosoleku ja juhatuse otsuseid ning käituma kooskõlas tennise üldtunnustatud põhimõtetega;

-    järgima üldtunnustatud käitumisreegleid;

-    tasuma tähtaegselt liikmemaksu, klubiürituse, turniiri ja võistluse osavõtutasu ning liikmete koosoleku määratud muid makseid;

-    osalema aktiivselt klubi tegevuses, mille eelduseks on osalemine vähemalt  kolmel klubiüritusel aastas ,sealhulgas klubitennis, vähemalt kahel turniiril aastas ja üks kord aasta jooksul klubiürituse või turniiri või muu tegevuse korraldamisel;

-    kaasa aitama klubi eesmärkide täitmisele.

26. Klubi liige ei kanna varalist vastutust klubi varaliste kohustuste eest. Klubi ei kanna varalist vastutust oma liikmete varaliste kohustuste eest. 

Klubi juhtimine

27. Klubi kõrgeimaks juhtorganiks on liikmete koosolek, mis kutsutakse kokku vastavalt vajadusele.

28. Liikmete korraline koosolek ehk aastakoosolek kutsutakse kokku sisehooaja alguses hiljemalt 15. septembriks. Klubi juhatus teavitab liikmeid koosoleku toimumisest ja otsustamisele tulevatest punktidest e-posti teel või muul viisil.

29. Liikmete koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb vähemalt 1/3 klubi liikmetest. Otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega, välja arvatud klubi ühinemise või lõpetamise otsus, mille vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 2/3 liikmete poolthääl. Hääletamine on salajane, kui seda soovib  kasvõi üks liige. Igal liikmel on üks hääl ning õigus volitada teist liiget enda eest hääletama. Liikmete koosoleku otsused on kohustuslikud kõikidele klubi liikmetele.

30. Liikmete koosoleku pädevusse kuulub klubi:
- põhikirja ja selle muudatuste kinnitamine;
- tegevuse eesmärgi muutmine;
- juhatuse liikmete valimine;
- tulude-kulude aruande ärakuulamine ning kinnitamine;
- ühinemise ning tegevuse lõpetamise otsustamine;

- sisseastumismaksu ja aastamaksu kinnitamine.

31. Klubi tegevust juhib ja klubi esindab 5-7-liikmeline juhatus. Juhatuse liikmed valitakse ametisse aastakoosolekul üheks aastaks. Klubi tegevuse järjepidevuse tagamiseks nimetatakse uue juhatuse 2 liiget lõppeva tegevusaasta juhatuse liikmete seast. Juhatuse liikmed valivad endi hulgast laekuri ja sekretäri. Laekur peab arvet klubi vara üle ning sekretär hoiab korras klubi tegevusega seotud dokumentatsiooni.

32. Klubi president valitakse juhatuse liikmete seast aastakoosolekul aastaseks ametiajaks. President koordineerib juhatuse tööd ning täidab esindusfunktsioone, sealhulgas:

- sõnastab juhatuse töö eesmärgid;

- jagab juhatuse liikmete rollid ja vastutusvaldkonnad;

- juhatab koosolekuid ning tagab protokollide vormistamise ning kättesaadavuse liikmetele;

- jagab infot ning hoiab kodulehe ajakohasena;

- võtab vastu uute liikmete ja kaasliikmete avaldusi;

- suhtleb liikmetega ning peab meeles tähtpäevi;

- esindab klubi ja hoiab suhteid klubi partnerite ning toetajatega;

- valib välja järgmise presidendikandidaadi ja toetab sisseelamist;

- organiseerib sündmuste kajastusi kodulehele ja ajakirja Tennis;

- annab oma ametiaja möödudes järgmisele presidendile üle korrastatud arhiivi, raamatupidamise ja varad.

33. Kõigis õigustoimingutes esindavad klubi kaks juhatuse liiget koos või president üksinda.

34. Juhatuse pädevusse kuulub:

- klubi liikmeks vastuvõtmine, kaasliikmestaatuse ja ajutise kaasliikmestaatuse andmine, liikmete üle arvestuse pidamine, liikmete väljaastumise avalduste rahuldamine ja liikmete väljaarvamine;
- klubi liikmemaksude ja muude maksete kogumine;

- tenniseturniiride ja -võistluste korraldamine ning vastavate juhendite kinnitamine ja muutmine;

- väljakutsemängude edetabeli haldamine;

- muude klubiürituste korraldamine;

- klubi vara käsutamine, kasutamine ja valdamine;

- klubi juhatuse liikmega või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemise, selle tingimuste ja klubi esindaja määramine;

- muude küsimuste otsustamine, mis ei ole antud klubi liikmete koosoleku pädevusse.

35. Klubi juhatuse koosolekud toimuvad vastavalt vajadusele. Klubi juhatuse koosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatuse otsus on vastu võetud, kui otsuse poolt on vähemalt 2/3 koosolekul osalevatest juhatuse liikmetest. Uue liikme vastuvõtmine ning  liikme väljaarvamine vajavad juhatuse ühehäälset otsust.

36. Presidendi ettepanekul võib juhatus otsuse vastu võtta ka koosolekut kokku kutsumata. Sel juhul edastab president kõigile liikmetele juhatuse otsuse eelnõu e-kirjaga ja määrab tähtaja, mille jooksul juhatuse liige peab esitama otsuse eelnõu kohta oma kirjaliku seisukoha. Presidendi volitatud isik kontrollib telefoni teel, kas juhatuse liikmed on otsuse eelnõu kätte saanud. Otsus on vastu võetud, kui selle poolt on üle poole juhatuse liikmetest. Kui juhatuse liige ei teata nimetatud tähtaja jooksul, kas ta on otsuse poolt või vastu, loetakse, et ta hääletab otsuse poolt. Klubi sekretär vormistab hääletustulemuste protokolli ning edastab selle viivitamatult kõigile juhatuse liikmetele.

37. Juhatuse koosolek ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokollis näidatakse ära koosoleku toimumise aeg ja koht, osalenud liikmete, koosoleku juhataja ja protokollija nimed, koosoleku päevakord, vastuvõetud otsused koos hääletamistulemustega, otsuse suhtes eriarvamusele jäänud liikme nõudel tema eriarvamuse sisu. Protokollile  kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija.

Klubi vara

38. Klubi vara moodustub:
- liikmemaksudest ning muudest maksetest,
- presidendi ametimärgist ja muust klubi sümboolikaga esemetest,

- muudest laekumistest.

39. Liikmete koosolek võib määrata muid makseid klubi tegevuskulude katmiseks.

40. Klubi omandis võib olla vara, mis on vajalik klubi eesmärkide saavutamiseks ja mille omandamine ei ole vastuolus seadusega.

41. Klubi vara arvestust peab klubi juhatus.

42. Klubi vastutab oma varaliste kohustuste eest kogu oma varaga.

Aruandlus

43. Klubi juhatus korraldab klubi raamatupidamist. Pärast tegevusaasta lõppu koostab klubi juhatus tulude ja kulude aruande ning tegevusaruande, mis esitatakse klubi aastakoosolekule.

44. Klubi tegevusaasta kestab aastakoosolekust aastakoosolekuni.

Klubi tegevuse lõpetamine

45. Klubi tegevus lõpetatakse liikmete koosoleku otsusel.

46. Klubi likvideerimise viivad läbi klubi juhatuse liikmed. Klubi likvideerimise lõppemisel jaotatakse klubi vara liikmete koosoleku otsuse kohaselt.

Kinnitatud liikmete koosoleku otsusega 03.01.2002 ja viimati muudetud 18.01.2016.